Onze algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden

Artikel 1.Definities
In deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder;
* AB: Anders Bloemstyling, gevestigd te Westerbork, Hietkampen 20, 9431 HB
* Klant: De persoon/bedrijf die bestelling doet per telefoon/mail of mondeling
* A.L. : Algemene Leveringsvoorwaarden

Artikel 2. Toepassing
1. Deze A.L. zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en aanbiedingen tussen AB en de klant. Hiervan kan alleen worden afgeweken indien schriftelijk overeengekomen.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de onder 1 bekend gemaakte A.L. geacht door de betrokken partijen te zijn geaccepteerd.
3. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en worden, voor zover deze niet in de plaats treden van de bepalingen van deze A.L., geacht deze A.L. aan te vullen.

Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zijn vrijblijvend en niet bindend tenzij deze bevestigd zijn door AB.
2. Bij prijsopgave bestaat geen verplichting voor AB tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
3. Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens wederpartij aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, kunnen de wederpartij extra door AB in rekening worden gebracht.

Artikel 4. Leveringstijden
1. Overeengekomen leveringstijden zullen door AB zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding daarvan maakt AB niet aansprakelijk en geeft niet het recht de overeenkomst te annuleren.
2. Eventuele verzekeringskosten zijn voor rekening van de koper.
3. AB behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren
4. AB behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren indien de koper vorige leveringen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald. AB is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij koper ten gevolge van het niet leveren. De toepassing van dit recht moet de koper tijdig worden medegedeeld.

Artikel 5. Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin AB zijn verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de schuld van AB en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet, een door AB gegeven garantie of de verkeersopvattingen aan AB kunnen worden toegerekend.
In ieder geval gelden de navolgende omstandigheden doch niet limitatief, als overmacht:
a. te late of kwalitatief onacceptabele levering van een of meer toeleveringsbedrijven;
b. belemmerende maatregelen van overheidswege;
c. geheel of gedeeltelijke staking of storing in het in- en externe vervoersapparaat.
d. rellen en andere ongeregeldheden die de tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen.
e. geheel of gedeeltelijke stagnatie in het productieapparaat van, of werkstakingen of uitsluitingen in, het bedrijf of in dat waarvan goederen op grondstoffen c.q. producten worden betrokken.

Artikel 6. Prijzen
De prijzen zijn inclusief BTW (tenzij zakelijke klant)

Artikel 7. Betaling
1. Verkoop geschiedt tegen contante betaling, vooruit of bij aflevering c.q. uitvoering, tenzij overeengekomen na ontvangst van de rekening, in welk geval betaling moet plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek van korting en zonder schuldvergelijking.
2. AB is gerechtigd een vooruitbetaling van de koper te verlangen van 50%, in welk geval dit aan de koper zal worden meegedeeld.
3. Indien dit termijn wordt overschreden, wordt de koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft AB het recht de wettelijke rente in rekening te brengen van het ogenblik af, dat de koper in verzuim is, onverminderd de aan AB verder toekomende rechten.
4. AB heeft de vrijheid te bepalen op welke schulden betalingen van de koper worden toegerekend, doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op rente en buitengerechtelijke incassokosten.
5. Alle betalingen moeten zonder aftrek of schuldvergelijking, dit laatste behalve in geval van faillissement dan wel verlening van surseance van betaling aan de koper, geschieden ten kantore van AB of door storting of overschrijving op een door hem aan te wijzen bank- of postrekening.
6. In geval van niet, dan wel niet tijdige betaling, komen voor rekening van de koper alle kosten, zowel buitengerechtelijke als de gerechtelijke kosten, die AB in verband met inning van zijn vordering maakt, waarin tevens begrepen extra administratiekosten. Indien de koper in verzuim is, is deze jegens AB tevens verschuldigd een direct opeisbare boete, met een minimum van € 25,--, welke in ieder geval wordt vastgesteld op:
- over de eerste € 100,-- : 20%;
- over het meerdere tot € 200,-- : 15%;
- over het meerdere boven € 200,-- : 10%.
7. Aan personen, in dienst van AB, die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht hebben, kan niet bevrijdend worden betaald.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle geleverde producten blijven eigendom van AB totdat deze volledig zijn betaald.
2. Bij niet tijdige betaling van een of meer reeds vervallen facturen en indien de concrete omstandigheden van het geval en een redelijke afweging van de belangen van partijen geen andere keuze overlaten, heeft AB het recht de geleverde producten, alsmede het afgegeven verpakking- en ander duurzaam materiaal terstond tot zich te nemen en van de plaats van opslag af te voeren.
3. Koper dient AB hiertoe volledige medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan koper jegens AB een boete verbeurt van 10% van het door koper verschuldigde, voor iedere dag (een deel van een dag daaronder begrepen) dat de koper jegens AB hiermee in gebreke blijft, onverminderd de verplichting tot afgifte.
4. Koper verplicht zich jegens AB om binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen die AB ter bescherming van zijn eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen.

Artikel 9. Annulering
De klant kan de bestelling annuleren tot 10 werkdagen voor de opgegeven dag van levering. Annuleringskosten bedragen 10% van het totale orderbedrag met een minimum van € 10. Een reeds geleverde bestelling kan niet geannuleerd worden.

Artikel 10. Garantie/conformiteit
Voor bestellingen in Nederland zal het geleverde product een zo groot mogelijke overeenkomst hebben met de afbeelding die door de klant is gekozen. AB garandeert dat de bloemen van goede kwaliteit zijn. Normaal komen de bloemen overeen met de afbeeldingen, maar afwijkingen kunnen voorkomen, want bloemen/planten blijven een natuurproduct .

Artikel 11. Klachtafhandeling
1. Klachten dienen schriftelijk (liefst per e-mail aan info@andersbloemstyling.nl) of telefonisch aan
AB kenbaar te worden gemaakt. AB zal binnen 2 werkdagen reageren op de klachten.
2. Klachten, zoals kwaliteit/tijdstip van levering, dienen binnen 5 dagen gemeld te worden. Gebreken van de geleverde producten geven de koper niet het recht van afkeuring van de geleverde partij.
3. Klachten, die betrekking hebben op een bepaalde levering, oefenen geen invloed uit op voorafgaande of latere leveringen en geven geen recht betaling voor de betreffende of voorafgaande of latere levering te weigeren.
4. Het bewijs dat het geleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst dient door de koper geleverd te worden.

Artikel 12. Privacy
AB behandelt alle klanteninformatie confidentieel. AB zal geen klanteninformatie aan derden doorgeven zonder nadrukkelijke goedkeuring van de klant.

Artikel 13. Overige
AB kan deze A.L. zonder vooraankondiging wijzigen, de A.L. zoals gepubliceerd op http://www.andersbloemstyling.nl zijn het meest recent. De A.L. die op de website staan ten tijde van het sluiten van de overeenkomst zijn bij wijziging van de A.L. bij de gesloten overeenkomst nog van toepassing.

Artikel 14. Slotbepaling
1. In die gevallen, waarin deze A.L. niet voorzien, is eveneens het Nederlands recht van toepassing.
2. Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze A.L. in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepalingen van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze A.L. voor het overige partijen blijven bindenAnders Bloemstyling Westerbork
Hietkampen 20
9431 HB Westerbork
Telefoon 06-23950309
E-mail info@andersbloemstyling.nl
KvK 53790863
Btw 1044.06.161.B
Betalingen
BIC RABONL2U
IBANNR NL92RABO0166310719


Anders Blog


contact

Lenie Lomulder
Brinkstraat 3
9411 KJ Beilen
T. 06 23 95 03 09
E. info@andersbloemstyling.nl

Volg anders bloemstyling